Archiv akcí

Přehled akcí pořádaných Diachronní sekcí v akad. roce 2022/23:

24. 11. 2022 | 17:30 | Knihovna ÚGS FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | přednáška | CZ
VÁCLAV KŘÍŽ
Im HERRN Selig entschlaffen:
Obraz smrti v německých pohřebních kázáních české provenience raného novověku
Všudypřítomné vnímání smrti a lidské duše v období raného novověku 16. a 17. století bylo silně ovlivněno mj. konkrétní konfesí, ke které se jednotlivec hlásil. Vhled do vnímání pomíjivosti lidského života nábožensky silně pluralitních Čech té doby nám nabízejí tištěná funerální kázání. Jak tedy naši předkové vnímali smrt? Jak se na ni připravovali? A jaké jsou v tomto ohledu rozdíly mezi katolickým a protestantským pojetím konce lidského života?

 

2. 12. 2022 | 09:00 | Strahovský klášter (Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1) | exkurze | CZ
AMBROŽ PETR ŠÁMAL, O.Praem.
Strahovský klášter
Exkurze do známých i veřejnosti běžně nepřístupných míst areálu kláštera na Strahově. Prohlídka vzácných originálních písemností a tisků.

 

 

16. 2. 2023 | 17:30 | Knihovna ÚGS FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | workshop | CZ
JIŘÍ SMRŽ
Federschmucker aneb Jak se neztratit v německých názvech historických profesí?
Praktický workshop s ukázkami
V pramenech městského prostředí, např. i v matričních knihách, se často setkáváme s výrazy označujícími profesi. Ať už se jedná o řemeslo či jinou živnost, často nám ve snaze o nalezení vhodného českého ekvivalentu moderní ani starší osvědčené slovníky nepomohou. Kam – či na koho – se obrátit, pokud hledaná profese není k nalezení nebo přeloženému výrazu nerozumíme? Během prakticky orientovaneho workshopu si povíme o světě středověkých a raně novověkých profesí, o vhodných slovnících a v neposlední řadě si překlad na vybraných příkladech sami vyzkoušíme. Workshop je zaměřený na prostředí pražských měst, které dlouhodobě utváří badatelský rámec přednášejícího.

 

9. 3. 2023 | 17:30 | Knihovna ÚGS FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | přednáška | CZ
LUKÁŠ FELBR
Jak porozumět nizozemštině se znalostí němčiny a druhého hláskového posunu
Nizozemština je dnes úředním jazykem v Nizozemsku, Belgii, Surinamu, dále na několika karibských ostrovech a má tak celkově asi 24 mil. rodilých mluvčích po celém světě. Ze synchronního pohledu se jedná o pluricentrický jazyk s dvěma významnými centry: nizozemskými provinciemi Severní a Jižní Holandsko a s nizozemskojazyčnou částí Belgie – Vlámskem. Třebaže se často setkáme s označeními holandština či vlámština, ve skutečnosti se jedná spíše o označení nářečních skupin. Nejen rozdíly mezi nářečími v dnešní době, ale především vývoj nizozemských nářečí a jejich vymezení vůči nářečím hornoněmeckým jsou ústředním tématem této přednášky. Cílem je přiblížit období po tzv. druhém posouvání hlásek, které rozdělilo německojazyčnou oblast na horno- a dolnoněmecká nářečí. V širším pojetí nebývají mezi dolnoněmecká nářečí počítána pouze ta na severu dnešního Německa, nýbrž i nizozemská nářečí. Ta se s ohledem na druhé posouvání hlásek liší od hornoněmeckých nářečí tím, že v nich hlásky zůstaly bez posunu. Tato opozice bývá považována za zrod nizozemštiny a je dodnes při čtení nizozemských textů patrná. Přednáška se zaměřuje nejen na druhé posouvání hlásek a na další staronizozemské hláskové zákony, ale i na morfologická a syntaktická specifika staré nizozemštiny, kterými se nizozemština vymezila od (horno)německých nářečí. Na základě těchto rozdílů se přednáška pokusí nastínit odpověď na otázku, kdy můžeme mluvit o zrodu nového jazyka a do jaké míry přitom mohou hrát roli i mimojazykové faktory.

 

24.–25. 3. 2023 | ÚGS FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | konference | DE
PRAGESTT: Prager Germanistische Studierendentagung
V pořadí již 12. ročník mezinárodní studentské germanistické konference pořádané při Ústavu germánských studií FF UK. Příspěvky z oblasti nové i starší německé literatury, didaktiky, jako i synchronní a diachronní lingvistiky. Více na pragestt.ff.cuni.cz.

 

20. 4. 2023 | 17:30 | Knihovna ÚGS FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | přednáška | CZ
OTTO CHMELÍK
Šlechtické archivy v severních Čechách jako zdroj písemností pro výzkum německého jazyka
Severní Čechy byly do 40. let 20. století téměř celé jazykově německou oblastí a tomu odpovídá podoba většiny dokumentů uložených v tamních archivech. Otto Chmelík v jednom ze severočeských archivních pracovišť působí, konkrétně v děčínské pobočce Státního oblastního archivu v Litoměřicích, která pečuje o šlechtické a zemědělsko-lesnické archivní fondy z oblasti dnešního Ústeckého a Libereckého kraje. Ve své přednášce pohovoří o těchto specifických fondech, které jsou nevyčerpatelným zdrojem pramenů pro nejrůznější historická i jazykovědná témata v širokém časovém rozmezí od vrcholného středověku do 20. století. Někdy se jedná se o písemnosti zcela privátního charakteru, které jsou uchovávány v rodinných archivech držitelů dominií. Většinou jde ale o dokumenty povahy úřední a hospodářské, zejména z období tzv. patrimoniální správy před polovinou 19. století, které mají formu úředních knih, spisů a účtů, pokrývajících obsah různých agend panství od správy vlastního šlechtického majetku přes věci judiciální až např. po patronátní záležitosti. V rámci svého doktorského studia se přednášející zabývá loveckou kulturou v 18. a 19. století v prostředí české aristokracie. I tohoto tématu se dotkne, a to z pohledu německé a české odborné terminologie.

 

4. 5. 2023 | 17:30 | Knihovna ÚGS FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | přednáška | CZ
MARTIN ŠEMELÍK
O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících
Vzhledem k roli, kterou v oblasti organizace slovní zásoby slovotvorba hraje, je potřeba ji v rámci lexikografického procesu určitým způsobem zohlednit. Tématem přednášky jsou centrální otázky zachycení slovotvorby ve slovníku, tj. její reflexe v tzv. vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů. Předmětem analýzy jsou vybrané slovníky německého jazyka vydané před rokem 1854, jenž v německé (meta)lexikografii představuje významnou cézuru konstituovanou vydáním prvního svazku Deutsches Wörterbuch bratří Grimmů.

 

25. 5. 2023 | 17:30 | | Knihovna ÚGS FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) | přednáška | CZ
PETRA KŘENKOVÁ
Městská kniha jako historiolingvistický pramen
Městské knihy byly po několik století nejdůležitějšími právními dokumenty ve městě a svůj význam neztratily ani dnes – jsou nenahraditelným zdrojem při zkoumání tehdejšího městského života. Nabízí nepřeberné možnosti nejen historikům, ale umožňují bádání také na poli jazykového vývoje. Jaké možnosti nabízí městské knihy královského města Mostu a co zbylo po ničivém požáru města?

 

9. – 10. 6. 2023 | Regionální muzeum v Mikulově – zámek Mikulov | kolokvium | CZ/DE
Historická textová lingvistika: Úvod do metodologie a praxe
Závěrečné prezentace textově lingvistických analýz archivních pramenů kancelářské produkce rodu von Dietrichstein v rámci odborného kolokvia semináře Historická textová lingvistika: Úvod do metodologie a praxe (FF UK, LS 2022/23).