O sekci

Diachronní sekce Ústavu germánských studií (ÚGS) při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (odd. germanistiky) byla založena v prosinci 2017 pod patronátem PhDr. Lenky Vodrážkové, Ph.D.

Hlavním cílem sekce je navázat na dlouholetou tradici diachronního lingvistického bádání jako nedílné součásti germanistického výzkumu na pražské univerzitě. Sekce se chápe především jako místo pro interdisciplinární spolupráci germanistů, historiků, archivářů a všech ostatních, kteří se zajímají o historii a vývoj německého jazyka (nejen) na území českých zemí.

Germanistický výzkum při Diachronní sekci ÚGS se v současné době zabývá zejména otázkami historické textové lingvistiky a pragmalingvistiky rané nové horní němčiny.

Zakládajícími členy sekce jsou Mgr. Václav Kříž a Mgr. et Bc. Lucie Jakubcová.

 


PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
(patronát sekce)

Mgr. Václav Kříž
mail: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
web: vaclavkriz.com
tel.: (00420) 777654302

Mgr. et Bc. Lucie Jakubcová
mail: lucie.jakubcova@ff.cuni.cz