Seminář: Historická textová lingvistika

Historická textová lingvistika: Úvod do metodologie a praxe

Pracoviště: Ústav germánských studií FF UK
Vyučující: Mgr. Václav Kříž
Kontakt: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
Termín: letní semestr 2023, exkurze RMM Mikulov: 9. – 10. 6. 2023

VP (Bc. studium) + PVP (NMgr. studium)

Anotace:

Blokový seminář seznamuje posluchače s textovou lingvistikou a její aplikací v rámci diachronní germanistické jazykovědy, a to formou rozboru archivních pramenů raně novověké produkce dvorské kanceláře rodu von Dietrichstein. Posluchač/ka kurzu se seznámí s historií oboru textové lingvistiky, její metodologií a aktuálními trendy. Cílem semináře je praktická samostatná textová analýza autentického německy psaného textu a prezentace jejích výsledků, která proběhne v rámci dvoudenní exkurze do Regionálního muzea v Mikulově – zámek Mikulov (RMM).

Seminář je organizován ve spolupráci s RMM a Diachronní sekcí ÚGS FF UK. Je přístupný pro zájemce z řad bakalářského i navazujícího magisterského studia na FF UK. Znalost novogotického kursivního písma (kurentu) je vítána, není však nutná. Seminář je určen primárně pro student(k)y germanistiky, je však přístupný i pro zájemce z řad jiných blízkých oborů, zejm. pak pro student(k)y archivnictví a pomocných věd historických či historie na FF UK. Podmínkou pro účast mimooborových studentů na semináři je znalost němčiny na úrovni B+. Vzhledem k blokové povaze semináře je pro udělení kreditů nutná účast na všech třech prezenčních setkáních, vypracování seminární práce a její následná prezentace v RMM.

Kapacita semináře omezena.