Přednáška: Šlechtické archivy v severních Čechách jako zdroj písemností pro výzkum německého jazyka

Diachronní sekce ÚGS FF UK srdečně zve na přednášku Mgr. Otta Chmelíka s názvem „Šlechtické archivy v severních Čechách jako zdroj písemností pro výzkum německého jazyka, která se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 17:30 hod. v Knihovně ÚGS FF UK (P323, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Severní Čechy byly do 40. let 20. století téměř celé jazykově německou oblastí a tomu odpovídá podoba většiny dokumentů uložených v tamních archivech. Otto Chmelík v jednom ze severočeských archivních pracovišť působí, konkrétně v děčínské pobočce Státního oblastního archivu v Litoměřicích, která pečuje o šlechtické a zemědělsko-lesnické archivní fondy z oblasti dnešního Ústeckého a Libereckého kraje. Ve své přednášce pohovoří o těchto specifických fondech, které jsou nevyčerpatelným zdrojem pramenů pro nejrůznější historická i jazykovědná témata v širokém časovém rozmezí od vrcholného středověku do 20. století. Někdy se jedná se o písemnosti zcela privátního charakteru, které jsou uchovávány v rodinných archivech držitelů dominií. Většinou jde ale o dokumenty povahy úřední a hospodářské, zejména z období tzv. patrimoniální správy před polovinou 19. století, které mají formu úředních knih, spisů a účtů, pokrývajících obsah různých agend panství od správy vlastního šlechtického majetku přes věci judiciální až např. po patronátní záležitosti. V rámci svého doktorského studia se přednášející zabývá loveckou kulturou v 18. a 19. století v prostředí české aristokracie. I tohoto tématu se dotkne, a to z pohledu německé a české odborné terminologie.